งานเลขา

นายประหยัด  เชิดผล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายพศิน  นิลบุดดา
เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน
งานเลขานุการ

นางสาวศิรินทิพย์  อุทัยวัฒน์
เจ้าพนักงานเผยแผ่ประชาสัมพันธ์


Scroll to Top