งานการเงิน

นางรัชนี  โถทอง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

จ.ส.อ.วิศาล  คนเสงี่ยม

นางพรรณี  พิมพ์ทอง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก

นางสำเนียง เขียวชอุ่ม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวฐิติมา  เพชรเลียบ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวประภาภรณ์ ก่ายโนนสูง
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวชนิสา ปานสวัสดิ์
นักวิชาการเงินและบัญชี


Scroll to Top