งานพัสดุ

นางสาวสาวิตรี  น้อยเมือง
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวอรอุษา  เอี่ยมศิริ
นักวิชาการพัสดุ

นางสาวสุณิสา  มีคำ
เจ้าพนักงานพัสดุ


นายธนกร  โพธิรัตน์
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


Scroll to Top