งานธุรการ

นางสาวสุรีพร  โฉมศรี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายสารัตน์  บุญสืบชาติ
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวทิพยรัชต์  เกตุรังษี
เจ้าพนักงานธุรการ

นางประนอม บุญสาลี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 


Scroll to Top