เผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (EB-1)

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ 90)

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอรายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รายละเอียดดังแนบ

 

รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

Scroll to Top