เผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 4

กลุ่มงานบริหารทั่ว งานพัสดุ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ   จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2562 (ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม– กันยายน 2562) เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังแนบ

 

 

แบบฟอร์มปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาสที่ 4

Scroll to Top