“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก” และ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิต ครั้ง ที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2563

Scroll to Top