สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนาใช้งบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 ฯ พระราชทานแก่โรงพยาบาลนครนายก

Scroll to Top