รับมอบ เงินบริจาคจำนวน 500,000 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการปรับปรุงหอผู้ป่วยในของโรงพยาบาลองครักษ์

Scroll to Top