ประกาศเผยแพร่แผนการใช้เงินนอกงบประมาณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก

ด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จัดทำแผนการใช้เงินนอกงบประมาณ ได้แก่ เงินบำรุง และเงินบัญชีเงินประกันสุขภาพแรงงานต่างชาติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศเผยแพร่แผนการใช้งานนอกงบประมาณดังกล่าว รายละเอียดดังแนบ

 

แผนเงินนอกงบประมาณ 2563

 

Scroll to Top