ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก  ดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563                                          โดยคำนึงถึงเหตุผลความจำเป็น ประหยัดและเหมาะสม โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จึงขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุดังกล่าว รายละเอียดดังแนบ

แผนจัดซื้อวัสดุ ปงม.63

Scroll to Top