ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

ด้วย จังหวัดนครนายก โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก  จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด เสื่อมสภาพและสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก จำนวนเงิน 521,600 บาท (ห้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนด
ให้หน่วยงานรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศ
ของหน่วยงานของรัฐนั้น

จังหวัดนครนายก โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก จึงขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามเอกสารดังแนบ

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

Scroll to Top