ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8ฯ

ตามประกาศจังหวัดนครนายก เรื่องประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้าง ลงวันที่ 12 กันยายน 2562 ได้ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาดีที่สุด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

เนื่องจากผู้ได้รับการคัดเลือกและเป็นผู้ชนะการเสนอราคาที่ดีที่สุด ยินยอมต่อรองราคาลดลงจากราคาเดิมที่ยื่นเสนอราคาไว้ต่อจังหวัดนครนายก

จังหวัดนครนายก โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก จึงขอเปลี่ยนแปลงประกาศดังกล่าวและขอประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ดีที่สุดใหม่ ดังต่อไปนี้

  1. บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 92 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไผ่ล้อม ตำบลปากพลี อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด ได้แก่ บริษัท แซฟวี่ เอนจิเนียริ่ง โซลูชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอจำนวนเงิน 1,147,000.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
  2. บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 92 ตารางเมตร โรงพยาบาลองครักษ์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด ได้แก่ บริษัท แซฟวี่ เอนจิเนียริ่ง โซลูชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอจำนวนเงิน 1,147,000.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
  3. บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 92 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเตยน้อย ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด ได้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจซี พร็อพเพอร์ตี้ (1118) ราคาที่เสนอจำนวนเงิน 1,050,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาทถ้วน)
  4. บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 92 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลอง 23 ฝั่งเหนือ ตำบลศีรษะกระบือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด ได้แก่บริษัท แซฟวี่ เอนจิเนียริ่ง โซลูชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอจำนวนเงิน 1,151,100.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)    รายละเอียดดังแนบ  ประกาศเปลี่ยนแปลงผู้ชนะการเสนอราคา
Scroll to Top