ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 92 ตารางเมตร จำนวน 4 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามที่จังหวัดนครนายก ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น  รายการสิ่งก่อสร้างที่พักอาศัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก พิจารณาแล้วเห็นควรดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 92 ตารางเมตร  ตามแบบเลขที่ 5338/32 จำนวน 4 หลัง ของหน่วยงานในสังกัด

คณะกรรมการฯ คำนวณราคากลางท้องถิ่นจังหวัดนครนายก เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2560 และประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางก่อสร้าง ฉบับที่ 3 ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 โดยใช้ราคาวัสดุอ้างอิงจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างดังกล่าว  รายละเอียดดังแนบ

แบบ บก.01

ปร.4 ปร.6 รพ.สต.บ้านไผ่ล้อม

ปร. 4 ปร.6 รพ.องครักษ์

ปร.4 ปร.6 รพ.สต.บ้านเตยน้อย

ปร.4 ปร.6 รพ.สต.บ้านคลอง 23 ฝั่งเหนือ

 

Scroll to Top