ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามที่จังหวัดนครนายก โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ได้ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เนื่องจาก ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามวันและเวลาที่กำหนด รายละเอียดดังแนบ

ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

 

(นายวิโรจน์ รัตนอมรสกุล)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

 

 

Scroll to Top