ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับงานจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8ฯ

ตามประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 92 ตารางเมตร จำนวน  4 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2562 นั้น

จังหวัดนครนายก โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและเป็นผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

  1. บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 92 ตารางเมตร ตามแบบเลขที่ 5338/32 ก่อสร้าง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไผ่ล้อม ตำบลปากพลี อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 1 หลัง ผู้ได้รับการคัดเลือกและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด คือบริษัท แซฟวี่ เอนจิเนียริ่ง โซลูชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด โดยเสนอราคาจำนวนเงิน 1,151,100.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ต่ำกว่าวงเงินงบประมาณเป็นเงิน 67,600.- บาท และต่ำกว่าราคากลางท้องถิ่น เป็นเงิน 66,200 บาท (หกหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)
  2. บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 92 ตารางเมตร ตามแบบเลขที่ 5338/32 โรงพยาบาลองครักษ์ ตำบลองครักษ์ ตำบลองครักษ์ จังหวัดนครนายก     1 หลัง ผู้ได้รับการคัดเลือกและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด คือบริษัท แซฟวี่ เอนจิเนียริ่ง โซลูชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด โดยเสนอราคาจำนวนเงิน 1,151,100.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ต่ำกว่าวงเงินงบประมาณเป็นเงิน 67,600.- บาท และต่ำกว่าราคากลางท้องถิ่น เป็นเงิน 66,200 บาท (หกหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)
  3. บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 92 ตารางเมตร ตามแบบเลขที่ 5338/32 ก่อสร้าง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเตยน้อย ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 หลัง ผู้ได้รับการคัดเลือกและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด คือห้างหุ้นส่วนจำกัด เจซี พร็อพเพอร์ตี้ (1118) โดยเสนอราคาจำนวนเงิน 1,050,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) ต่ำกว่าวงเงินงบประมาณเป็นเงิน 168,700.- บาท และต่ำกว่าราคากลางท้องถิ่นเป็นเงิน 167,300.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)
  4. บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 92 ตารางเมตร ตามแบบเลขที่ 5338/32 ก่อสร้าง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลอง 23 ฝั่งเหนือ ตำบลศีรษะกระบือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 หลัง ผู้ได้รับการคัดเลือกและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด คือบริษัท แซฟวี่ เอนจิเนียริ่ง โซลูชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด โดยเสนอราคาจำนวนเงิน 1,151,100.- บาท   (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ต่ำกว่าวงเงินงบประมาณเป็นเงิน 67,600.- บาท และต่ำกว่า      ราคากลางท้องถิ่น เป็นเงิน 70,500 บาท (เจ็ดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)                                   รายละเอียดดังแนบ  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
Scroll to Top