ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 2

กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ จัดทำประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563   ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว

ประกาศผู้ชนะ ไตรมาสที่ 2

Scroll to Top