ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

ด้วย จังหวัดนครนายก โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก มีความประสงค์จะดำเนินการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๓๔ เครื่อง  ในวงเงินทั้งสิ้น ๕๗๔,๘๐๐ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยบาท)  รายละเอียดตามแนบ

ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ตาราง ป.ป.ช.

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 

(นายวิโรจน์ รัตนอมรสกุล)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

 

 

Scroll to Top