ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 (1 ครอบครัว) พื้นที่ใช้สอยประมาณ 92 ตารางเมตร จำนวน 4 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddng)

จังหวัดนครนายก โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก มีความประสงค์จะดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๗-๘ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๙๒ ตารางเมตร จำนวน ๔ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๘๗๓,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nakhonnayok.go.th หรือ www.noph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๓๘ ๖๓๙๐ ต่อ ๑๐๙ ในวันและเวลาราชการ    รายละเอียดดังแนบ

ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาจ้าง

แบบ บก.01

ปร.4 ปร.6 รพ.สต.บ้านไผ่ล้อม

ปร. 4 ปร.6 รพ.องครักษ์

ปร.4 ปร.6 รพ.สต.บ้านเตยน้อย

ปร.4 ปร.6 รพ.สต.บ้านคลอง 23 ฝั่งเหนือ

 

Scroll to Top