ประกาศประกวดราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2563

ด้วย จังหวัดนครนายก โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก มีความประสงค์จะดำเนินการ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  จำนวน ๓๔ เครื่อง ในวงเงินทั้งสิ้น ๕๗๔,๘๐๐ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยบาท)  เพื่อสนับสนุนการดำเนินการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน/งานภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก และใช้ทดแทนของเดิมที่ชำรุด เสื่อมสภาพ
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.noph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๓๘ ๖๓๙๐ ต่อ ๑๐๙ ในวันและเวลาราช

ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ตาราง ป.ป.ช.

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 

 

Scroll to Top