การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานมาตราการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสาถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

Scroll to Top