โครงสร้างผู้บริหาร

 

นพ.วิโรจน์ รัตนอมรสกุล
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก


นายแพทย์สุวรรณ เพ็ชรรุ่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนา รักษาการในตำแหน่ง
นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เชี่ยวชาญ

นางบุษบา ใจกล้า
นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านส่งเสริมพัฒนา)เชี่ยวชาญ

นางสาวสุนีย์ พลภานุมาศ
ทันตแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข)เชี่ยวชาญ
 
นางมณี ผลภาษี
รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการวิชาการ)เชี่ยวชาญ

นายไพโรจน์ กวินเลิศวัฒนา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางสำรวย นาดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขฯ

นางสาวไสว โกเฮง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ

นางสาวศรีสุรางค์ ดวงประเสริฐ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

นางยุภาพร หอมจันทร์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

นางรำพึง นุ่มสารพัดนึก
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพเเละรูปแบบบริการ

นางกุหลาบ  คนเสงี่ยม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุนีย์ พลภานุมาศ
ทันตแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข)เชี่ยวชาญ
หัวหน้ากลุ่มงานทัตสาธารณสุข

นางสาวอาภัสรี บัวประดิษฐ์
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

นางอังศุมาลิน มั่งคั่ง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ

นายฉัตรชัย มะลิวัลย์
นักวิชาการสาธารสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

นายเกรียงศักดิ์ นาราศรี
นิติกรชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ

Scroll to Top