อำนาจหน้าที่

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

  1. จำทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่จังหวัด
  2. ดำเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด
  3. กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฏหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
  4. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณุสขในพื้นที่จังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง
  5. พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพในเขตพื้นที่จังหวัด
  6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่กเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

Scroll to Top